Forskartjänster

För att ge större flexibilitet i beslut om tilldelning av forskartjänst och forskarmånader har fonden beslutat att om du söker forskartjänst blir du därmed också sökande för forskar­månader. Dessa anslag söks samtidigt och i samma ansökningsformulär. Det går alltså inte att enbart söka en forskartjänst, däremot går det att söka endast forskarmånader.

 

Hjärt-Lungfonden ger bidrag till ett begränsat antal fleråriga tjänster för forskare med docentkompetens. Tjänsterna är främst avsedda som karriärutvecklingstjänster för yngre forskare, vilka kan förväntas få ledande vetenskapliga positioner i framtiden. De ska vara knutna till universitet/högskola eller sjukhus. Forskartjänst och projektbidrag går att söka samtidigt.

 

Fonden tillämpar för dessa tjänster ingen fast definition av begreppet yngre forskare utan gör en samlad bedömning av hur långt den sökande kommit i sin vetenskapliga karriär, framtida utvecklingspotential och tid som avsatts för klinisk träning.

 

Behöriga att söka Hjärt-Lungfondens forskartjänst är forskare med en tydlig självständig profil och docentkompetens, inte nödvändigtvis legitimerad läkare. Tjänsten kan således sökas av forskare som är kliniskt verksamma eller av forskare som själva inte är kliniskt verksamma, men som har ett dokumenterat samarbete med klinisk forskning.

 

Forskartjänsterna är treåriga och kan vara på hel- eller halvtid.

Våra övriga villkor:

- ST-läkare: 77 000 kr/månad
- Forskare: 79 000 kr/månad
- Specialistläkare: 105 000 kr/månad

Ansökningsperiod: 2019-04-15 – 2019-05-14

Ansökningarna kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

Tid för besked: December

  

Forskarmånader

Den huvudsakliga inriktningen för Hjärt-Lungfondens forskarmånader är att ge fler forskare möjlighet till forskningstid. Både anställda inom sjukvård och universitet/högskola är behöriga att söka. Anslaget kan även användas till att finansiera forskningstid för utländsk postdok samt för doktorander som arbetar i Sverige.

 

Anslag kan beviljas upp till tre år. Vid uträkning av beviljat belopp används schablonbelopp som baseras på medellön, sociala avgifter samt indirekta kostnader (OH-kostnad) 18 procent . Ansökan avser endast lön och får inte innehålla budget för drift eller andra kostnader än de aktuella lönemedlen.

 

Det finns två nivåer för forskarmånader:

 

Forskarmånader för disputerade (karriärstöd för yngre forskare)

Vid ansökningstillfället behöver den sökande vara disputerad.

 

Våra övriga villkor för forskarmånader för disputerade:

- Postdok: 69 000 kr/månad
- ST-läkare: 77 000 kr/månad
- Forskare: 79 000 kr/månad
- Specialistläkare: 105 000 kr/månad

 

Forskarmånader för doktorander

Observera att handledare endast får ansöka om forskarmånader för en doktorand per ansökningsomgång.
Forskarmånader ges i första hand till doktorander som befinner sig i den senare fasen av sitt avhandlingsarbete. Halvtidskontroll ska vara genomförd eller vara inplanerad inom den närmsta tiden. Datum för halvtidskontroll ska anges i ansökan.

 

Våra övriga villkor för forskarmånader för doktorander:

Ansökningsperiod: 2019-04-15 – 2019-05-14
Ansökningarna kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

 

Tid för besked: December